Collection: קטורת

זמן צריבה: 60 דקות בערך אריכות ריח: 2-4 שעות (חדר בגודל בינוני)


הדליקו אותם כשאתם מתחילים לעבוד, לעשות מדיטציה או לכתוב יומן ולהמשיך עד שהם נשרפים.